2017 November Nieuwsbrief

Gouda, 13 November 2017


Zeer geachte VSVers,

Hierbij weer even een update van alle gebeurtenissen rond de VSV’s in Nederland.
We hebben een goede bijeenkomst gehad op 16 september van dit jaar. Hierbij hebben we jullie als bestuur kunnen bijpraten over de recente ontwikkelingen en kennis laten maken met enkele alternatieve financieringsvormen. Ook de ingewikkelde Europese privacy wetgeving is ter sprake gekomen en natuurlijk de Zorgstandaard. 

Inmiddels hebben we een “eigen” website: FederatieVSV.nl die wij voortaan als officieel communicatiekanaal met alle VSV’s gaan gebruiken!

 

Federatie i.o. ontwikkelingen
Wij zijn inmiddels bijna zo ver dat wij de Federatie kunnen gaan oprichten! De statuten zijn gemaakt en we hebben intensief contact met de notaris om dit zodanig te regelen dat VSV's makkelijk lid kunnen worden. De wens van de Federatie is dat IEDER VSV lid kan zijn, ongeacht de organisatievorm van het VSV. Natuurlijk wil de Federatie weten door wie uw VSV wordt vertegenwoordigd tijdens bijeenkomsten. Het wordt lastig als er vanuit een VSV 2 personen zijn die claimen namens het VSV te spreken, maar verschillende standpunten naar voren brengen. Graag vernemen wij als Bestuur of en zo ja welke rechtsvorm uw VSV heeft en of er behoefte is aan advies hierover tijdens de eerstvolgende bijeenkomst, zie hiervoor de bijgevoegde enquête! We willen u vragen deze enquete voor 1 december in te vullen.

 

Om te zorgen dat we op landelijk niveau weten wie welk VSV is, bestaat er in toenemende mate behoefte aan een uniek nummer per VSV. Om te voorkomen dat straks weer 3 nummers worden gebruikt voor één VSV (een van de IGZ, een van CPZ, een van Perined enz.) heeft het Bestuur op landelijk niveau afgesproken dat de Federatie een nummering gaat toepassen, overigens ook voor die VSV’s die besloten hebben of gaan besluiten geen lid te worden van de Federatie. Wij hopen hiermee een hoop misverstanden en onnodige administratieve rompslomp te voorkomen.Na inventarisatie zal de Federatie het VSV nummer dan aan het VSV en aan alle betrokken instanties doorgeven.

 

Wanneer de Federatie eenmaal is opgericht, zullen wij u de Statuten doen toekomen en de samenstelling van het (eerste) bestuur. Op de eerste Algemene Leden Vergadering

 

- 16 maart 2018 -


kunnen de Statuten en het Bestuur worden gewijzigd als de meerderheid daar behoefte aan heeft.
Helaas is er nog steeds geen enkele instantie die de Federatie financieel wil ondersteunen. Vooralsnog betekent dit dat wij voor het Lidmaatschap aan de Federatie een jaarbedrag van € 600,- moeten vragen om de Federatie op te richten, bijeenkomsten te kunnen organiseren en de vele bezoeken en overleggen te kunnen bijwonen. Tot nu toe is ook dit vrijwilligerswerk.

 

De Zorgstandaard en de Kwaliteitsindicatoren
Zoals bekend bevat de zorgstandaard naast een aantal zaken die in de eerste en tweede lijn moeten worden geregeld cq aangeleverd, ook zaken die op VSV niveau moeten worden gedaan. Dit betreft bijvoorbeeld de 2 indicatoren over cliënt tevredenheid, de Netto Promotorscore en een regionaal te ontwikkelen indicator. Daarnaast is er in de Zorgstandaard sprake van en Cliëntenraad. Dit is een officieel orgaan waarvoor specifieke regels gelden. Net als voor de VSV indicatoren, geldt ook hiervoor dat het voor de VSV’s die, op een heel klein aantal na, vrijwilligers organisaties zijn, niet mogelijk is dit te organiseren als er geen financiering voor beschikbaar wordt gesteld.

De Federatie van VSV’s is inmiddels officieel vertegenwoordigd in de Werkgroep “ Kaderontwikkeling monitoring kwaliteit perinatale zorg (naam niet door mij bedacht..). In deze werkgroep zijn de Zorgverzekeraar Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), NVOG, KNOV , Zorginstituut Nederland (ZiN), Perined, NFU en de Kraamzorg vertegenwoordigd.


Er worden steeds meer eisen aan de VSV’s gesteld zonder die VSV’s financieel te ondersteunen. In deze werkgroep neemt de Federatie het standpunt in dat door deze structuurfout door het merendeel van de VSV’s geen indicatoren kunnen worden aangeleverd en geen cliëntenraden kunnen worden opgericht volgens de normen zoals geformuleerd. De (levendige) discussie hierover wordt binnen dit gremium voortgezet. Tot die tijd is terughoudendheid van de VSV’s aan te bevelen. Dit om te voorkomen dat hier erg veel tijd in gaat zitten die eigenlijk aan integrale zorg moet worden besteed, en er uiteindelijk hele andere eisen gaan worden gesteld dan nu voorzien.

 

IGZ
Met Als het goed is hebben (een aantal) VSV’s een verzoek gehad van de IGZ om informatie aan te leveren. Als Voorzitter van VSV InZwang heb ik bij de IGZ aangegeven dat wij best bereid zijn om informatie te leveren maar hiervoor wel een financiële vergoeding willen hebben. (zie als bijlage de mail aan de IGZ). Als Voorzitter van de Federatie heb ik in een persoonlijk gesprek met de Directeur Generaal van de IGZ aangegeven dat, zolang er geen structurele financiering van de VSV’s is, het niet reëel is om van deze vrijwilligersgroepen extra inspanningen te verwachten. Binnenkort volgt een gesprek intussen Bestuur Federatie en de IGJ i.o.* hierover. Tot die tijd lijkt het verstandig als VSV even niks te doen!
(*Per 1 Okt zijn de inspecties Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gefuseerd tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.. De toevoeging 'in oprichting' is omdat de Tweede en Eerste Kamer nog formeel moeten besluiten over deze nieuwe formele naam.) 

 

CPZ en de Taskforce
Het Bestuur van de Federatie heeft een constructief gesprek gehad met het CPZ en de Taskforce als onderdeel van het CPZ. Hierbij is duidelijk dat er vanuit de Federatie toch een andere invalshoek is t.a.v. de verdere ontwikkeling van de VSV’s dan bij het CPZ. Naar het idee van het Bestuur (van de Federatie) moet de Federatie er zorg voor dragen dat alle VSV’s worden ondersteund. Dit houdt voor ons in dat er ook voor alternatieve (organisatie- en) financieringsvormen moet worden gezorgd naast het Integrale tarief en dat niet ieder VSV zich richting een Integrale Geboortezorg Organisatie hoeft te ontwikkelen. Wij blijven de samenwerking met CPZ zoeken.

 

ICT
Zoals wellicht bekend, heeft VWS de subsidie aan de 2 grote ICT projecten (Noord Holland West en Amsterdam) stopgezet. Het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) heeft van VWS de opdracht gekregen te inventariseren waar de behoeftes van “het veld” (wij dus) liggen en hoe we nu verder moeten met het (virtueel) verloskundig dossier. Deze rapportage kan ieder moment verschijnen.
Het is vooralsnog niet duidelijk wat er nu op dit gebied precies gaat gebeuren. Wel zijn de “contouren” duidelijk welke kant het op moet. Zo wil VWS heel graag dat waar mogelijk met Value Based Health Care wordt gewerkt. Voor geïnteresseerden: Er is een internationale standaard voor de Verloskunde (ICHOM) welke op de website van VBHC te vinden is. Er loopt een pilot in 5 ziekenhuizen om die standaard aan de Nederlandse situatie aan te passen. De verwachting is dat ergens volgend jaar die Nederlandse versie klaar is. Het ligt in de bedoeling die dan zodanig in alle software programma’s in te bouwen dat die met weinig inspanning door alle VSV’s kan worden gebruikt. Zo wordt dan ook de kwaliteit onderling vergelijkbaar, zowel nationaal als internationaal! Dit is nog een (ver) toekomst perspectief dat veel problemen kent.

Daarnaast loopt op landelijk niveau een programma dat VIPP heet en de patiënt toegang tot zijn dossier moet geven. Er is een speciale commissie die bezig is om ervoor te zorgen dat al deze initiatieven in samenspraak en gecoördineerd verlopen waarbij de academische centra, de software leveranciers en alle beroepsgroepen samenwerken. Ook hierin is de Federatie vertegenwoordigd. Het standpunt van de Federatie is ook in deze situatie dat dit goed op landelijk niveau moet worden geregeld en niet door ieder VSV afzonderlijk het wiel moet worden uitgevonden. Dus laat dit over aan de landelijke partijen en concentreer u vooral op goede integrale zorg en niet aan het bouwen van een regionaal dossier!

De Federatie is door NICTIZ uitgenodigd om samen met de VZVZ (Organisatie die het Landelijk Schakelpunt beheerd waar apothekers en huisartsen gebruik van maken) mee te denken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de VSV’s hiervan gebruik kunnen maken. Wij zullen ernaar streven de VSV’s zo veel mogelijk te ontlasten en pas als er goede oplossingen zijn die weinig inspanning van de individuele VSV’s vraagt deze aan u voorleggen.

Volgende bijeenkomst
Graag toetsen we of de vorm van een landelijke bijeenkomst voldoet aan de behoefte van de VSV's. Omdat we op de eerstvolgende bijeenkomst onze eerste Algemene Leden Vergadering hebben zal die zeker doorgaan op 16 Maart 2018 (reserveer de datum alvast in uw agenda).
Bij die bijeenkomst zullen we dan met elkaar praten hoe het bestuur ontwikkelingen met de VSV’s zo goed mogelijk kan blijven afstemmen en de VSV's vertegenwoordigen, zonder hiervoor teveel tijd te vragen van de toch al drukke VSV’s.

Zo U bent weer even bijgepraat. Wij hopen op korte termijn u te kunnen berichten dat de Federatie definitief is opgericht. Op dat moment zullen wij alle VSV’s, ook degenen die aangegeven hebben vooralsnog geen lid te willen worden, opnieuw uitnodigen om lid te worden. Dan zal ook kort worden uitgelegd wat de Federatie met de contributie van de VSV’s doet.

Hopende op een inspirerende tijd waarbij wij als hulpverleners ons vooral met zorg zullen bezighouden,

Vriendelijke groeten namens het Bestuur Federatie van VSV’s,

Eric Hallensleben, Voorzitter

 

 

 

 


Bijlage: Mail aan IGZ

 

Geachte IGZ,

 

Wij zijn bijzonder blij dat de IGZ ook toezicht houdt op de verloskundige zorg in

Nederland. Ook voor ons VSV is het zorgdragen en waar mogelijk verbeteren

van de kwaliteit van zorg een continu aandachtspunt.

 

Helaas moeten wij echter constateren dat daar waar de verantwoordelijkheid

voor de integrale geboortezorg in toenemende mate bij het VSV komt te liggen,

er op geen enkele manier (financiële) ondersteuning van de VSV’s plaatsvindt.

Wij worden steeds vaker benaderd voor gegevens of het uitvoeren van

zorgplannen, terwijl in essentie een VSV een vrijwilligersorganisatie is van

mensen die in hun vrije tijd zich inspannen om de zorg te verbeteren.

 

Om die reden hebben wij besloten om alle zaken die niet direct bij het primaire

proces behoren, alleen op ons te nemen als daar een redelijke vergoeding

tegenover staat.

 

Voor de door u gevraagde informatie zal een vergoeding van € 75,- in rekening

worden gebracht. Zodra dit geld binnen is kunt u de informatie tegemoetzien.

 

U kunt dit bedrag overmaken door storting op: NL98RABO0147284546 TNV In

Zwang.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Eric Hallensleben,

Voorzitter VSV In Zwang