2017 December: Statuten Federatie van VSV's

LV / 876092.01 - 1 -

 

VERENIGING

Heden, twintig december tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, Meester

Allegonda Nicole Stigter-Kromwijk, notaris te Gouda:

1. a. de heer Hallensleben, ,

geboren te ;

b. mevrouw Grootendorst, ,

geboren te , ;

te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en

bestuurslid alsmede schriftelijk gevolmachtigden, waarvan blijkt uit een

aan deze akte gehecht bestuursbesluit tevens houdende volmacht,

van – en als zodanig te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende – de

statutair te Gouda gevestigde stichting: Stichting In Zwang (adres:

Ronsseweg 3b, 2803 ZA Gouda en handelsregisternummer: 24445155);

2. mevrouw Labrujère, ,

, geboren te , ;

te dezen handelende als secretaris van het bestuur en schriftelijk

gevolmachtigde, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht

bestuursbesluit tevens houdende volmacht, van – en als zodanig te dezen

rechtsgeldig vertegenwoordigende – de statutair te Zoetermeer gevestigde

informele vereniging: Verloskundig Samenwerkingsverband

Zoetermeer (adres: Toneellaan 1 2725 NA Zoetermeer en

handelsregisternummer: 62122037).

 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden op te richten een

vereniging en daarvoor vast te stellen de navolgende

 

S T A T U T E N:

Begripsbepaling

‘schriftelijk’: bij brief, fax of aan het e-mail adres dat voor communicatie langs

elektronische weg door een lid aan de vereniging of door de vereniging zelf is

bekend gemaakt, of bij boodschap die via een ander gangbaar

communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen

op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan

worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

‘professional’: verloskundige, verloskundig actieve huisarts, gynaecoloog,

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 2 -

kinderarts, (bestuurder of manager van een) kraamzorginstelling en/of

ziekenhuis;

‘VSV’: een Verloskundig Samenwerkingsverband, zijnde een lokale vorm van

overleg bestaande uit alle professionals die samen lokaal de zorg rond

zwangerschap en geboorte leveren, meestal gebaseerd op het werkgebied van

een ziekenhuis, zulks zoals beschreven door de Stuurgroep Zwangerschap en

Geboorte in haar rapport “Een goed begin” van december tweeduizend negen

of zoals het Verloskundig Samenwerkingsverband op enig moment

gedefinieerd zal zijn.

 

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Federatie van VSV's.

2. De vereniging is gevestigd te Gouda.

 

Doel

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel:

a. het behartigen van de belangen van de Verloskundige

Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Nederland;

b. het bevorderen van een eenduidige landelijke evaluatie van de

geboortezorg;

c. het bevorderen van meer onderzoek en ontwikkeling in de (kwaliteit

van) geboortezorg in Nederland, waarbij het Verloskundig

Samenwerkingsverband (VSV) als uitgangspunt wordt genomen en de

hele keten is betrokken;

d. de landelijke coördinatie van de ontwikkeling en implementatie van

de voor de VSV’s toepasselijk zijnde wet- en regelgeving;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door onder meer:

a. het zijn van woordvoerder namens de VSV’s, ondermeer in de diverse

werkgroepen, commissies en overleggen;

b. het informeren van VSV’s over de toepasselijk zijnde wet- en

regelgeving, het aandragen van landelijke oplossingen en het

ontwikkelen van praktijktools;

c. proactieve dialoog en interactie met landelijke stakeholders.

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

 

Duur

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Lidmaatschap

Artikel 4

1. De vereniging kent leden, zijnde VSV’s. VSV’s kunnen alleen lid worden

indien zij rechtspersoonlijkheid bezitten (ongeacht haar rechtsvorm en

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 3 -

waaronder uitdrukkelijk begrepen een informele vereniging) of een

(personen)vennootschap zijn.

2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld,

voldoen aan de hiervoor in lid 1 vermelde kwaliteitseis en door het bestuur

als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven

verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur bestaat geen

beroepsmogelijkheid bij de algemene ledenvergadering.

3. Het lid wijst een natuurlijk persoon, zijnde een bestuurslid van of een

professional verbonden aan het betreffende VSV, aan die namens het

betreffende lid diens rechten en verplichtingen binnen de vereniging

uitoefent, deze persoon hierna te noemen: 'de vertegenwoordiger'. Van

deze aanwijzing dient te blijken uit een schriftelijk stuk van het bestuur

van het betreffende VSV gericht aan het bestuur van de vereniging.

4. Als het lid (rechtspersoon) betrokken is bij een fusie of splitsing en

daardoor ophoudt te bestaan, gaat het lidmaatschap over op de

verkrijgende rechtspersoon of de rechtspersoon die op grond van de

beschrijving bij splitsing daartoe is aangewezen, mits ook na fusie of

splitsing aan de kwaliteitseisen voor het lidmaatschap wordt voldaan.

5. De secretaris houdt een register bij waarin de leden zijn vermeld, alsmede

de naam en het adres van de persoon als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

Als een lid heeft ingestemd met communicatie langs elektronische weg,

wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het

register opgenomen.

 

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het lid;

b. door opzegging door de vereniging;

c. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen

het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met

inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden

zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend

is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de

geldelijke rechten en verplichtingen;

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot

omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 4 -

van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn

aangemaand op een november van dat jaar niet volledig aan zijn

geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende

boekjaar heeft voldaan;

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de kwaliteitseis en

overige vereisten die op dat moment door de statuten voor het

lidmaatschap worden gesteld.

Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan kan haar lidmaatschap

worden opgezegd wanneer zij wordt ontbonden.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het

lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging

niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer

een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de

vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze

benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk

van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken

lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in

beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de

jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het

bestuur anders beslist.

Contributies

 

Artikel 6

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie

wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 

Bestuur

Artikel 7

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zes bestuursleden,

bestaande uit maximaal één bestuurslid A en voor het overige

bestuursleden B. De algemene ledenvergadering stelt het aantal

bestuursleden A en bestuursleden B vast.

Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.

Een bestuurslid A kan slechts zijn een persoon die als adviseur (niet zijnde

een professional) verbonden is aan een VSV dat lid is van de vereniging.

Een bestuurslid B kan slechts zijn een bestuurslid van een VSV dat lid is

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 5 -

van de vereniging.

De samenstelling van het bestuur moet een goede weerspiegeling zijn van

de samenstelling van de leden van de vereniging. Namens elk VSV mag

maximaal één bestuurslid of één adviseur zitting nemen in het bestuur van

de vereniging.

2. Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering uit

een kandidatenlijst welke door het bestuur is opgesteld naar aanleiding van

de ontvangen kandidaatstellingen als hierna in lid 3 bedoeld.

De kandidatenlijst wordt uiterlijk bij de oproeping voor de algemene

ledenvergadering toegezonden. Is dit niet gebeurd, dan is de algemene

vergadering vrij in de benoeming van het bestuurslid.

3. In geval van een vacature voor een bestuurslid A respectievelijk

bestuurslid B, wordt elk VSV dat lid is van de vereniging door het bestuur

van de vereniging schriftelijk verzocht om binnen twee weken na

dagtekening maximaal één kandidaat voor te dragen dat voldoet aan de

hiervoor in lid 1 opgenomen kwaliteitseis voor een bestuurslid A

respectievelijk bestuurslid B.

De door de VSV's tijdig voorgedragen personen, worden door het bestuur

op de kandidatenlijst vermeld.

4. De voorzitter wordt, met inachtneming van het bepaalde in de leden 2 en 3

van dit artikel, in functie door de algemene ledenvergadering benoemd.

Het bestuur wijst uit hun midden een secretaris en een penningmeester aan.

5. Een bestuurslidmaatschap eindigt:

- door aftreden van een bestuurslid;

- door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;

- door overlijden van een bestuurslid;

- wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn gehele vermogen

verliest;

- als het bestuurslid niet meer voldoet aan de vereisten als opgenomen

in artikel 7 lid 1 om als bestuurslid te kunnen worden benoemd;

- door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de

algemene vergadering;

- wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een

regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke

personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van

betaling verkrijgt,

een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de

algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene

ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van

twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

7. De schorsing eindigt wanneer niet binnen drie maanden daarna tot ontslag

is besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 6 -

zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich

daarbij door een raadsman doen bijstaan.

8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.

De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken

rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is éénmaal

onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van maximaal drie jaar. Een

aftredend bestuurslid dat niet herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken

van drie jaren na afloop van zijn laatste termijn opnieuw tot bestuurslid

worden benoemd.

In dit artikellid wordt onder een jaar verstaan de periode tussen twee

opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.

9. Indien het aantal bestuursleden niet voltallig is blijft het bestuur niettemin

bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene

ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s)

voor een bestuurslid aan de orde komt.

10. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde

in de artikelen 10 tot en met 13 zoveel mogelijk van overeenkomstige

toepassing.

11. De algemene ledenvergadering kan aan een of meer bestuursleden

vacatiegelden toekennen als beloning. De door de bestuursleden in hun

functie gemaakte onkosten worden vergoed door de vereniging.

 

Artikel 8

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene

ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een

ander verbindt.

 

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk

handelende bestuursleden.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook

aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te

vertegenwoordigen.

 

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 10

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de

vereniging statutair is gevestigd.

 

Artikel 11

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de aangewezen

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 7 -

vertegenwoordigers van de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen,

die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn

uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot

zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te

voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de

algemene ledenvergadering. Het stemrecht wordt uitgeoefend bij monde

van de vertegenwoordiger.

Iedere stemgerechtigde vertegenwoordiger kan aan een andere

stemgerechtigde vertegenwoordiger schriftelijk volmacht verlenen tot het

uitbrengen van zijn stem. Tevens kan het bestuur van het lid aan een ander

persoon, dat als professional of als bestuurslid verbonden is aan

betreffende VSV, schriftelijk volmacht verlenen tot het uitoefenen van

stemrecht namens het lid.

Een stemgerechtigde vertegenwoordiger kan voor ten hoogste twee andere

vertegenwoordigers als gevolmachtigde optreden.

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de

volmacht elektronisch is vastgelegd.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet

in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur

genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene

ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene

ledenvergadering worden gehouden. Een stemgerechtigd lid kan zijn

stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch

communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd.

Bovendien is vereist dat het stemgerechtigde lid via het elektronisch

communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch

communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping

vermeld.

Een stemgerechtigd lid kan zijn stem voorafgaand aan de algemene

ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitbrengen,

maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Een

dergelijke stem wordt gelijkgesteld met stemmen die gedurende de

vergadering worden uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht,

kan niet worden herroepen.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere

meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met een meerderheid

van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand de

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 8 -

vereiste meerderheid van stemmen is verkregen, wordt herstemd tussen de

twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na

tussenstemming.

 

Artikel 12

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij

diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar

leiding.

2. Het door de voorzitter op de algemene ledenvergadering uitgesproken

oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de

voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming

plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelijke stemming.

3. Van het op de algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen

gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen

persoon.

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene

ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de

secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 13

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo

dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet

verplicht is, doch minimaal eenmaal per jaar.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de

stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een

algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van

het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,

kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene

ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel

van een advertentie op de website van de vereniging. De verzoekers

kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de

vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door

schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten

minste veertien dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 9 -

 

Geldmiddelen

Artikel 14

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door:

a. contributie van de leden, voorzover verschuldigd op grond van artikel 6;

b. inkomen uit door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten;

c. vergoedingen voor bewezen diensten;

d. subsidies en donaties;

e. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen. Een

erfstelling kan slechts worden aanvaard onder het voorrecht van

boedelbeschrijving;

f. alle overige inkomsten.

Boekjaar, bestuursverslag en goedkeuring jaarstukken

 

Artikel 15

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en

wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging

van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene

ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden. In deze

algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn bestuursverslag uit over

de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt

de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter

goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de

ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave

van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in

rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze

verplichtingen nakomen.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid

aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring

afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het

Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks,

een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur

mogen uitmaken.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek

alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de

kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de

vereniging te geven.

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging

door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene

ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Statutenwijziging

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 10 -

 

Artikel 16

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat

aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling

van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste

vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel,

waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe

geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de

dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering

slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde

van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste

twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële

akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te

doen verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de

algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene

stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals

deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de

Kamer van Koophandel gehouden register.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige

toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding

van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde

besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in

overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven

de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan

haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Een eventueel batig saldo wordt door de vereffenaars uitgekeerd ten

behoeve van een sociaal belang behartigende instelling dan wel een

algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 11 -

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar

bekende baten meer aanwezig zijn.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden

bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is

degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

Werkgroepen en commissies

Artikel 18

Ter ondersteuning van de activiteiten van de vereniging kan het bestuur één of

meer werkgroepen en/of commissies instellen. De voorzitter en/of overige

leden van een werkgroep en/of commissie worden uitgenodigd de

bestuursvergaderingen bij te wonen indien het bestuur dit gewenst acht.

 

Reglementen

Artikel 19

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en

wijzigen.

2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap,

de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van

het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen, alsmede

andere onderwerpen regelen waarin door deze statuten niet of niet volledig

wordt voorzien.

3. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet

of met deze statuten.

4. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het

bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 

Slotbepaling

Artikel 20

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 

Overgangsbepaling

Artikel 21

Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend achttien. Dit

artikel vervalt op de dag dat het eerste boekjaar eindigt.

 

S L O T B E P A L I N G E N:

Tenslotte verklaarden de comparanten:

- dat als lid van de vereniging zijn toegetreden alle oprichters, voornoemd,

en dat zij het eerste bestuur van de vereniging zullen benoemen;

- dat het eerste bestuur zal bestaan uit vier bestuursleden en dat voor de

eerste maal bij deze akte tot bestuursleden zijn benoemd, in de achter hun

naam vermelde functie:

- de comparant sub 1.a, de heer Hallensleben, tot voorzitter en

bestuurslid B;

- de heer Kroeze, geboren te op , tot

 

----------------------------------------------------------------------------------------

LV / 876092.01 - 12 -

secretaris en bestuurslid A;

- mevrouw Bekendam - Pardoel, geboren te op , tot penningmeester

en bestuurslid B;

- mevrouw Slager - Lodewijk, geboren te op , tot bestuurslid en

bestuurslid B.

Van de bereidverklaring van de bestuursleden tot hun toetreding tot het

bestuur blijkt uit vier aan deze akte gehechte (kopieën van) schriftelijke

stukken.

 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte

vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en

toegelicht. De comparanten hebben eenparig verklaard tijdig vóór het verlijden,

van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te

stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door

de comparanten en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.