Nieuwsbrief Juli 2018

 

Het zijn weer roerige tijden! Overal wordt weer druk overlegd, het gonst van geruchten, en op veel fronten is onduidelijkheid. Reden genoeg om te trachten weer wat helderheid te brengen in de stand van zaken. 
                                                                                                                            

                                                                                                                         

De NPS-klucht
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief, hadden wij het ZiN gevraagd om de NPS niet te gaan opleggen. Hierop is het Bestuur uitgenodigd voor een gesprek bij het ZiN. Wij spraken daar met de Manager Zorg, mevrouw de Heij en de heer Mandala, adviseur Geboortezorg bij het ZiN. Helaas was er geen bereidheid de NPS op te schorten tot er een goede indicator is vastgesteld. Wel werd door het ZiN geconstateerd dat wij een “relevante” partij in de geboortezorg zijn, vanwege het feit dat wij als Federatie inmiddels rond de 50 leden hebben. Dit betekent concreet dat wij in de toekomst, als vertegenwoordiger van VSV's, in een vroeg stadium door het ZiN zullen worden geconsulteerd. Ik denk dat dit goed nieuws is. 

Omdat het Bestuur van mening blijft dat de NSP een volledig ongeschikt instrument is als ketenindicator voor cliënt ervaring, hebben wij een brief naar Minister Bruins van VWSgestuurd om hem aan zijn belofte te herinneren, om onzinnige regels af te schaffen. Overigens heeft ook het CPZ een brief met dezelfde strekking gestuurd.
Wij wachten de reactie af en houden u op de hoogte.

Er zijn regio’s waar de NPS al is geëffectueerd, soms door ziekenhuis, soms alleen in de eerste lijn, en soms door de Kraamzorg. Natuurlijk is daar niks mis mee. Wel is er het risico dat de cijfers gebruikt gaan worden in discussies over kwaliteit van zorg of preferenties te voeren, terwijl aan de uitkomsten werkelijk geen enkele conclusie kan worden verbonden dan alleen dat ze geen betekenis hebben. 

Kaderwerkgroep indicatoren ontwikkeling in de Geboortezorg
Zoals bekend was de Federatie gevraagd lid te worden van bovengenoemde commissie. De partijen die het bestuur vormen van CPZ hebben besloten dat deze werkgroep onder CPZ moet komen (was tot nu toe bij Perined). Het is nog niet duidelijk welke partijen lid worden van de nieuw op te richten werkgroep. Gezien het feit dat wij als Federatie nu door het ZiN worden gezien als relevante partij ga ik ervan uit dat wij ook in de nieuw op te richten werkgroep als Federatie aan tafel zullen zitten. 
Wordt vervolgd.

Cliënten panel NIVEL
De Federatie is gevraagd om het NIVEL te ondersteunen in het oprichten van een landelijk cliëntenpanel. Aan dit panel kan dan ieder VSV vragen voorleggen of enquêtes  uitvragen.
De verhouding ten opzichte van regionale of lokale cliënten raden is nog niet helemaal duidelijk. Wij agenderen dit voor onze bestuursvergadering en komen er in de ALV van 21/9 op terug om ook uw mening hierover te horen.

Kosten implementatie en exploitatie van de Zorgstandaard
Zoals bekend wordt van ieder VSV verwacht dat zij de zorgstandaard implementeren. Inmiddels zijn alle VSV’s er wel achter dat dit erg veel tijd en ook geld kost. Samen met de KNOV en het CPZ zal de Federatie trachten een reële  inschatting te maken van de kosten die dit met zich meebrengt (in tijd en geld). Wanneer deze kosten bekend zijn zullen wij samen met andere partijen VWS benaderen om te vragen wie deze kosten gaat dragen. Omdat vrijwel alle VSV’s vrijwilligersorganisaties zijn, kan het niet de bedoeling zijn dat het VSV dit betaald. Wij komen hier bij de bijeenkomst van 21/9 op terug!

Overleg ZN
Als mogelijke manier om het VSV wat meer financiële armslag te geven hebben wij Zorgverzekeraars Nederland (ZN), in de persoon van Anna Kruger, gevraagd naar de mogelijkheid om het deel van de vergoedingen voor de verrichtingen die iedere zorgverlener krijgt voor organisatorische zaken, uit het tarief te halen en toe te kennen aan de VSV’s. Dit zou een budget neutrale operatie kunnen zijn, met als voordeel dat binnen het VSV de gelden eerlijker verdeeld kunnen worden. De ervaring is immers dat sommige VSV leden veel actiever zijn dan anderen en dus eigenlijk iets meer zouden moeten worden beloond. Hoewel ZN het een sympathiek idee vond, staat de wet niet toe dat op deze wijze met de vergoedingen wordt omgegaan. Naar het idee van ZN moeten alle VSV’s zelf onderling regelen hoe zij een budget bij mekaar krijgen.

Woordenboek Geboortezorg
Zoals bij een deel van u bekend bestaat er bij Perined een werkgroep die zich bezighoudt met uniformering van de inhoudelijke en digitale taal in de geboortezorg. Uw voorzitter is vanaf het begin bij deze werkgroep betrokken geweest. Deze werkgroep bestaat al lang en heeft vele namen gehad, bijvoorbeeld Werkgroep PWD, Focusgroep eenheid van Taal, enz. 
Gelukkig is de doelstelling en samenstelling in de loop der jaren vrijwel hetzelfde gebleven. De doelstelling is dat het elektronisch dossier er primair op gericht moet zijn dat de directe hulpverlener op eenvoudige wijze zijn werk kan doen. Helaas is de bekendheid van deze werkgroep nog niet zo groot. We zijn hard bezig dit te veranderen.

Er komt een mailadres waar u rechtstreeks uw wensen/klachten en suggesties over het elektronisch verloskundig dossier kwijt kunt en we gaan proberen om wat “interactiever” te worden. Er is grote behoefte aan een simpel woordenboek waarin we alle termen die in het elektronisch dossier worden gebruikt eenduidig definiëren (bv primaire sectio, begin baring enz.) De werkgroep gaat hier direct na de vakantie aan beginnen. Ook hier komen we op 21/9 op terug.

IGJ en VSV
Er bereiken ons berichten dat een aantal VSV’s zijn benaderd door de IGJ om te kijken hoever zij zijn met de implementatie van de Zorgstandaard. Vanzelfsprekend staat het ieder VSV vrij om dit gesprek aan te gaan. Op die manier kan de IGJ zien hoe het ervoor staat en andersom kunt u zelf gestructureerd zicht krijgen op waar u staat met de implementatie.
Wel is belangrijk om u te realiseren dat u niet verplicht bent om hieraan medewerking te verlenen. De IGJ heeft geen bevoegdheid om de VSV’s te controleren omdat dit (behoudens de officiële IGO’s) geen erkend zorg-verlenende instituties zijn.
Standpunt van de Federatie is dus dat het fijn is dat de IGJ controleert hoe het gaat met de Geboortezorg, maar dat, zolang er geen budget is voor dit soort activiteiten (kost veel tijd om voor te bereiden en ze te ontvangen) het aan het VSV zelf is of zij dit wel of niet wil doen.

Zorgen en angsten van de VSV’s
Het bestuur van de Federatie krijgt heel duidelijk signalen van de VSV’s dat zij zich zorgen maken over de NPS, de Cliëntenraad en de Zorgstandaard. Het is begrijpelijk en lofwaardig dat de VSV’s trachten om, zo veel als mogelijk, te voldoen aan de verwachtingen die aan de VSV’s worden gesteld. Immers we werken samen om zo goed mogelijk zwangeren- en kraamzorg te leveren aan onze zwangeren en kraamvrouwen.

In vrij korte tijd neemt het aantal “eisen” aan de VSV’s echter toe (cliëntenraad, NPS, lokale evaluatie, Zorgstandaard, IGJ ontvangen, ICT organiseren, enz.). Zolang de positie van de VSV’s nog onduidelijk is en er geen structurele financiering beschikbaar komt, blijft het zo dat wij als vrijwilligers ons best doen maar kunnen VSV's geen resultaatverplichting hebben. 

Concreet betekent dit dat VSV’s die nog geen officiële juridische entiteit zijn geen cliëntenraad (in wettelijke zin) kunnen hebben en ook geen verantwoordingsplicht hebben naar de IGJ. Van de NPS is vastgesteld dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ziekenhuizen ligt. Het is verstandig om dit ook daar te laten. Ook alle overige “eisen” van de Zorgstandaard zijn belegd bij individuele partijen (eerstelijns verloskundigen, ziekenhuis, kraamzorg, enz.).
 
Dit betekent dat u trots kunt zijn op de samenwerking die u heeft, gewoon moet doorgaan met het verbeteren van de zorg, maar vooral geen angsten moet hebben voor de “dreigementen” met kortingen en controles. Mocht u geconfronteerd worden met dit soort zaken dan verzoek ik u dringend te  verwijzen naar het Bestuur van de Federatie.
 
Wij hopen u allen te ontmoeten op 21/9, waar wij met elkaar weer de stand van zaken op een rijtje zetten en constructief met u willen kijken hoe wij de positie van VSV's én de zorg voor zwangeren en kraamvrouwen gezamenlijk kunnen verbeteren. Ook zullen we dan voorbeelden van verdeling van contributie-bijdragen in, en voorbeeldstatuten van een VSV met u delen. 


PS: Wij roepen u op om deze informatie te delen met alle VSV-leden. 

Met vriendelijke groet,
 

Namens het Bestuur van de Federatie van VSV’s
Eric Hallensleben
Voorzitter