Basiskader bouwstenen met tools

 

De Federatie van VSV’s heeft met zeven verloskundig samenwerkingsverbanden in 2021 een basiskader uitgewerkt. Daaruit blijkt welke extra verantwoordelijkheden en taken er door de multidisciplinaire samenwerking op vsv-niveau liggen. Op initiatief van het ministerie van VWS volgden in 2022 werksessies met de landelijke geboortezorgpartijen. KNOV, NVOG, Bo Geboortezorg en NVZ hebben daarin samen met de Patiëntenfederatie, NVK en NFU en de Federatie van VSV’s de conceptversie van het basiskader doorgenomen en geherstructureerd tot het huidige basiskader.

Het kader beschrijft de minimale eisenset aan verloskundig samenwerkingsverbanden die bij de samenwerking op basis van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komt kijken. Het basiskader is opgebouwd uit vier categorieën. Het vsv-kader dient richting te geven aan verloskundig samenwerkingsverbanden om gestructureerd hun taken uit te voeren. Het gehele basiskader met toelichting is hier te vinden.

De verantwoordelijkheden en daarbij behorende taken van een VSV zijn voor dit programma omgezet in bouwstenen. Deze bouwstenen zijn een meer praktische vertaling voor de VSV's.  
Onder bouwsteen 1 stemmen de partijen van het VSV af hoe ze (gaan) samenwerken, besluiten nemen en dus ook waaraan ze binnen de subsidieperiode gaan werken. Dit is een essentiële en fundamentele bouwsteen. Om de andere bouwstenen op te kunnen pakken is het hebben uitgewerkt van bouwsteen 1 een voorwaarde.  
​​​​​​​

De 4 bouwstenen zijn: 

1. Het opzetten en in stand houden en verbeteren structuur en organisatie VSV  

2. Coördinatie van multidisciplinaire zorg en samenwerking in de regio  

3. Communicatie- en informatiestromen binnen en vanuit het VSV  

4. Kwaliteitsbeleid 
​​​​​​​

Bij het klikken op de bouwsteen, wordt een lijst zichtbaar met tools/handvatten die nu beschikbaar zijn. Dit zijn ook levende documenten die regelmatig bijgewerkt worden. Geef ook aan via info@federatievsv.nl als je behoefte hebt aan een tool, dan kunnen we kijken of we hiermee aan de slag kunnen. 

 

Per bouwsteen moeten voor de aanvraag globaal de volgende vragen worden beantwoord.

• Waar sta je nu als VSV? -> Uitgangssituatie 

• Waar wil je naar toe? -> Doelstellingen 

• Welke acties zijn hiervoor nodig? -> Plan van aanpak. 

• Hoe ga je dit evalueren? Wanneer ben je succesvol? -> Monitoring 

 

De stappen zijn te kwalificeren middels 5 gradaties: 

• We hebben nog niks 

• We hebben plannen, maar nog niet concreet omschreven 

• We hebben concrete plannen en willen deze uitvoeren 

• We zijn aan het uitvoeren, en monitoren het proces 

• Uitvoering is (deels) afgerond > we evalueren de uitkomst