Home

Wat doet de Federatie van VSV’s voor u?

De Federatie van VSV’s is bedoeld als verbindende factor tussen de 68 VSV’s*, waaronder 6 IGO's, die allen bezig zijn om zo goed mogelijk verloskundige zorg in hun regio te verzorgen. Zij behartigt de belangen en creëert een sterke positie voor de VSV’s. De beste garantie voor optimale geboorte zorg is immers een sterk VSV! Het is belangrijk dat de randvoorwaarden voor de VSV’s optimaal zijn. Zo kunnen zij zich immers bezighouden met hun kerntaak: Het leveren van goede geboortezorg.

De federatie ziet als belangrijke taak voor zich om in de geboortezorg het geluid van de VSV's laten horen. Wij geloven dat samenwerken in de keten niet alleen voor de cliënten en patiënten goed is, maar ook voor de zorgverleners veel op kan leveren. In een regio samen doen wat helpend is, maar daarbij gebruikmakend van elkaars expertise. 

 

Belangenbehartiging

Omdat tot op heden de VSV’s in geen enkel gremium officieel zijn vertegenwoordigd, maar wel worden aangesproken op alle bovengenoemde punten, is het noodzakelijk dat het belang van alle VSV’s in de diverse werkgroepen commissies en overleggen, wordt behartigd. Met name ervoor waken dat de VSV’s nog meer werk naar zich toegeschoven krijgen zonder enige financiële of andersoortige compensatie, ziet de Federatie als een van haar belangrijke taken. Daarbij is contact met de verschillende partners aan de landelijke tafels, die vaak ook in het VSV zitten, essentieel. Met elkaar kunnen we kijken hoe we de regionale geboortezorg verder kunnen helpen. Een belangrijke stap hierin is gezet in 2023 met de vaststelling van het basiskader voor VSV's. 

 

Kwaliteit

We streven als Federatie naar een eenduidige landelijke evaluatie van de zorg. Zo kan men de eigen kwaliteit analyseren en waar nodig verbeteren en ook vergelijken met andere VSV's. Hiervoor is het noodzakelijk dat zo veel als mogelijk is de informatie uit de bestaande bronsystemen wordt gehaald (eenmalig registreren aan de bron). Ook de diverse instrumenten die ontwikkeld worden om de zorg te evalueren dienen zodanig te zijn dat zij onderlinge vergelijking mogelijk maken en dat dit geen werkdrukverhoging bij de VSV’s geeft.

 

Wetenschap

De Federatie streeft ernaar dat er meer onderzoek wordt gedaan in de Verloskunde waarbij het VSV als uitgangspunt wordt genomen en de hele keten is betrokken. Hiervoor zullen de diverse partijen veel meer hun wetenschappelijke krachten moeten bundelen. De Federatie is hiervoor in 2023 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG). 

 

Landelijke programma's
Binnen de geboortezorg worden verschillende landelijke actieprogramma's gestart. Momenteel zijn dit onder andere Kansrijke Start, Babyconnect, ZIG 2.0 en de uitdagingen in de capaciteitsproblematiek. De Federatie ziet zich verantwoordelijk voor het helpen meedenken in de invulling hiervan voor de regio's. Door hier zoveel mogelijk uniform in op te treden (met de mogelijkheid tot variatie) worden de VSV's opnieuw zo min mogelijk belast, maar krijgen zij wel de ruimte om hier zelf vorm aan te geven. 

 

Wij hopen dat u zich in deze doelstellingen kunt vinden en staan vanzelfsprekend open voor uw behoeften en wensen. Om dit belangrijke werk te kunnen doen hebben wij een bestuur samengesteld waarvan de leden enerzijds goede contacten hebben met alle partijen betrokken bij de zorg en anderzijds direct uit het werkveld komen en actief zijn in VSV’s zodat er vanuit eigen ervaring kan worden gewerkt.

 

*Peildatum 1 maart 2024, deel is bezig met fusie